جلسه هم اندیشی مدیران عامل صندوق های اعتباری خرد زنان عضو صندوق حمایت از فعالیتهای زنان روستایی  به منظور بررسی وضعیت صندوق ها و پیگیری موضوعاتی نظیر افزایش سرمایه صندوق ها  با حضور سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان درمیان و رئیس اداره آموزش و ترویج شهرستان و کارشناس ترویج و آموزش کشاورزی شهرستان و مدیر عامل صندوق حمایت از توسعه  فعالیتهای زنان روستایی و تعداد 11 نفر از هیئت مدیره صندوق های خرد زنان روستایی در مورخ 98/9/26 در سالن جلسات جهاد کشاورزی شهرستان درمیان برگزار گردید.