باتوجه به نزدیک شدن فصل برداشت محصول زرشک در سطح شهرستان و استفاده از تجارب کشاورزان، برگزاری مدرسه در مزرعه در زمینه برداشت ،نگهداری صحیح وتغذیه اصولی محصول زرشک با حضور 23 نفر از کشاورزان روستای بورنگ با تدریس مهندس قادری سرپرست مرکز جهادکشاورزی میاندشت و مددکار نمونه ملی آقای آبدار برگزار شد.