کشت نشایی گیاهان دارویی گل گاوزبان و آویشن و اسطو خودوس برای اولین بار در سطح شهرستان درمیان توسط زنان روستایی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۵

توسط زنان روستایی واعضاصندوق های اعتبارات خرد شهرستان درمیان - استان خراسان جنوبی _شهرستان درمیان - بخش مرکزی