مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان درمیان با همکاری اداره امور عشایری شهرستان و شرکت تعاونی عشایری اتحاد درمیان و صندوق حمایت از توسعه فعالیت های زنان روستایی شهرستان اقدام به ایجاد اشتغال برای بانوان صندوقخرد زنان روستایی خیرآباد در زمینه سوزن دوزی و سیاه چادر بافی نمود. در همین راستا پس از مکاتبات فراوان در تاریخ 1400/05/04 در مسجد روستای خیرآباد، جلسه ای با حضور مدیر عامل صندوق حمایت از توسعه فعالیتهای زنان روستایی و کارشناس اداره امور عشایر شهرستان و مدیر عامل شرکت تعاونی اتحاد درمیان و تعداد 19 نفر از زنان روستایی خیرآباد با رعایت شیوه نامه های بهداشتی برگزار گردید.
لازم به ذکر است قبلا چرخ نخ ریسی به بانوان روستا تحویل داده شده بود و محلی جهت چادر بافی برای بانوان متقاضی اشتغال در روستا ایجاد خواهد شد و بازار فروش سیاه چادر ها نیز پیش بینی شده بود.