به منظور ايجاد انگيزه، توانمندسازي زنان روستايي، بهبود وضعيت اجتماعي و تسهيل روند ايجاد اشتغال پايدار در راستاي حمايت از زنان روستايي به عنوان حافظان منابع روستايي، جلسه توجيهي و مشورتي با حضور زنان فعال روستايي براي توسعه و رونق بيشتر کسب و کارهاي خانگي و خرد، روز پنج شنبه مورخ 1400/04/10 ساعت 10 صبح در حسينيه روستاي فريز برگزار گرديد.
در اين جلسه مسئول ترويج شهرستان به کسب و کارهاي خرد خانگي در بين زنان روستايي اشاره نموده و از مزاياي اين برنامه ها کمک به معيشت خانواده ها، توسعه روستا، استفاده بهينه از اوقات فراغت، کشف استعدادهاي دختران و زنان روستايي مي باشد و همچنين ادامه و توسعه اين کسب و کارها در روستا مي تواند به بهبود و ارتقاء سطح درآمد خانوارهاي روستايي کمک شاياني کند.