به منظور تقویت و ارتقاء صندوق زنان شهرستان و افزایش سرمایه صندوق، جلسه توجیهی برای صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی بصیران که در حال حاضر عضو صندوق زنان شهرستان نمی باشند، با هماهنگی و برنامه ریزی اداره آموزش و ترویج و با حضور مدیر محترم شهرستان و رئیس محترم مرکز جهادکشاورزی ماژان در روز پنج شنبه مورخ 06/03/1400 ساعت 9:20 صبح در محل حسینیه روستای بصیران با حفظ و رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار گردید.
در ابتدای جلسه، جناب آقای مهندس رضوی؛ مدیر محترم جهادکشاورزی شهرستان خوسف ضمن تشکر از حضور زنان روستایی در جلسه و نیز مشارکت آنان درصندوق خرد زنان و اجرای فعالیت های اشتغالزایی خرد در سطح روستا و کمک به معیشت خانواده، به تشریح و تبیین اهداف و مزایای صندوق های خرد زنان در روستاها اشاره نموده و در ادامه با توجه به افزایش سرمایه صندوق زنان شهرستان و حمایت دولت از این صندوق و توسعه و رونق بیشتر فعالیت های اشتغالزایی زنان روستایی به مزایا و اهداف عضویت صندوق های خرد در صندوق زنان شهرستان اشاره نمودند.
در ادامه خانم سلطانی؛ مسئول ترویج شهرستان مواردی را در خصوص روند فعالیت مشارکتی و پایداری در صندوق اعتبارات خرد به زنان روستایی یادآوری نمود.