به منظور ارائه گزارش سالیانه صندوق زنان شهرستان به نمایندگان صندوق های اعتبارات خرد زنان، پس از آگهی روزنامه، مجمع در روز شنبه مورخ 1400/03/01 ساعت 9:30 با حضور جمعی از نمایندگان صندوق ها، مدیر محترم جهاد کشاورزی، مدیر عامل صندوق و نماینده دولت برگزار گردید.
در این جلسه نماینده دولت و رئیس جلسه ضمن قرائت پیام هیئت مدیره صندوق و ارائه گزارش اهم فعالیت های صندوق در سال گذشته، به ترتیب دستورات جلسه را با بیان توضیحات کامل و تفصیلی، عنوان نموده و موافقت حاضرین جلسه مبنی بر تائید گزارشات صندوق زنان شهرستان اعلام گردید.
در ادامه، انتخابات بازرس قانونی صندوق نیز با رای گیری همه اعضای جلسه انجام شد.
در پایان نیز دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده نیز قرائت و با توضیحات مدیر محترم جهادکشاورزی، موافقت حاضرین اعلام شد.