به منظور ایجاد انگیزه، توانمندسازی زنان روستایی، بهبود وضعیت اجتماعی و تسهیل روند خدمات کشاورزی و دامداری و ایجاد اشتغال پایدار در راستای حمایت از زنان روستایی به عنوان حافظان منابع روستایی، جلسه توجیهی با حضور زنان فعال روستایی و تسهیلگران روستایی به منظور تشکیل صندوق اعتبارات خرد در محل حسینیه روستای معصوم آباد در روز پنج شنبه مورخ 1400/02/30 ساعت 11 صبح تشکیل گردید.
در این جلسه مسئول ترویج شهرستان به اهداف و مزایای تشکیل صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی از جمله: کمک به معیشت مردم، توسعه روستا، دسترسی سریع به تسهیلات جهت ایجاد اشتغال های خرد اشاره نموده و ضمن بیان اساسنامه صندوق برای حاضرین در جلسه، مهمترین اهداف صندوق را ایجاد خوداتکایی میان مردم و بهبود سطح درآمد خانوارهای روستایی و عشایری بیان کردند.