به منظور توانمندسازی زنان روستایی و ارتقاء سطح مهارت زنان روستایی در زمینه کشت گیاهان دارویی، نشاء گیاهان دارویی متناسب با اقلیم منطقه در بین زنان روستایی عضو صندوق های اعتبارات خرد زنان روستایی و تسهیلگران روستایی توزیع گردید.
قرار است در اجرای این طرح، آموزش های لازم در حوزه گیاهان دارویی به زنان روستایی ارائه گردد و در بازدید های ترویجی، توصیه های فنی لازم در زمینه کاشت، داشت و برداشت گیاهان دارویی و همچنین نحوه خشک کردن، بسته بندی، فرآوری و خواص دارویی آن نیز توسط کارشناس پهنه آموزش داده شود.