به منظور ایجاد انگیزه ،توانمندسازی زنان روستایی و ایجاد اشتغال پایدار از محل اعتبارات ملی ترویج به صورت مشارکتی با زنان روستایی و با هماهنگی اداره آموزش و ترویج شهرستان خوسف و همکاری صندوق زنان شهرستان و شورای اسلامی روستای آرک، 4 راس بز سانن برای 4 نفر از زنان روستایی عضو صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی آرک خریداری گردید.
در اجرای طرح اشتغالزایی خاص مبنی برخرید دام سبک برای زنان روستایی، به دلیل خشکسالی شدید حادث شده در سال جاری و به دلیل فقر مراتع و لزوم تامین علوفه دستی و افزایش بی رویه قیمت نهاده های دامی، مبلغی به عنوان مساعده در خرید نهاده های دامی به حساب زنان روستایی که بز سانن خریداری کرده بودند، واریز گردید.