با همکاری مرکز جهاد کشاورزی ماژان و شرکت تعاونی تولید مالک اشتر در مورخ 1401/9/9جلسه ای با عنوان آشنایی با سامانه کشت قراردادی گندم و بیمه محصولات زراعی و باغی ، در محل نماز خانه شرکت مالک اشتر با حضور نمایندگان کشاورزان بخش ماژان برگزار گردید در این جلسه توسط رئیس مرکز جهاد کشاورزی آقای مهندس صالحی نیا توضیحاتی راجع به کشت قراردادی گندم و اهمیت موضوع ونحوه نصب سامانه کشت قراردادی گندم و دستورالعمل آن وهمچنین اهمیت و جایگاه بیمه محصولات کشاورزی و لزوم بیمه نمودن اراضی جهت جبران خسارت احتمالی از بلایای طبیعی بیان گردید و در پایان به سوالات کشاورزان پاسخ داده شد.