با همت مرکز جهاد کشاورزی ماژان روز مزرعه با عنوان برداشت مزرعه الگویی تحقیقی- ترویجی "مقایسه عملکرد لاین های امیدبخش جو شامل 3-97-MB ، 97-9، MB و 18-97-MB با رقم شاهد نصرت در شرایط آبیاری نرمال زارعین" در مورخ 1401/03/05 در محل بخش ماژان، چاه بعثت، با حضور، رئیس و عضو محترم هیئت علمی ایستگاه تحقیقات کشاورزی محمدیه، رئیس محترم مرکز جهاد کشاورزی ماژان،رییس محترم اداره تولیدات گیاهی ورییس محترم اداره آموزش و ترویج مدیریت جهادکشاورزی شهرستان خوسف و کشاورزان محترم بخش جلگه ماژان برگزار گردید.