با همت مرکز جهاد کشاورزی ماژان و واحد ترویج مدیریت شهرستان، روز مزرعه با موضوع تغذیه و هرس درختان پسته در چاه ترویج آباد بخش ماژان با حضور استاد ارجمند جناب آقای مهندس اکبری معاون محترم بهبود تولیدات گیاهی سازمان،آقای مهندس صالحی نیا رئیس محترم مرکز جهاد کشاورزی ماژان ،آقای مهندس غوث رئیس محترم تولیدات گیاهی شهرستان و جمعی از پسته کاران محترم بخش ماژان در مورخ24/11/1400برگزار گردید که مورد استقبال کشاورزان قرار گرفت و مقرر شد دوره تکمیلی آن در اردیبهشت ماه برگزار گردد.