به منظور انتقال یافته های پژوهشی و بهبود نگرش و آگاهی کارشناسان و بهره برداران در خصوص پنبه در تاریخ 5 آبان ماه و با رعایت دستورالعمل های بهداشتی برنامه روز انتقال یافته های تحقیقاتی با هماهنگی مرکز تحقیقات،آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان، مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی و مدیریت زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان در محل ایستگاه تحقیقات کشاورزی محمدیه با حضور تعداد 82 نفر از کارشناسان،محققان و  بهره برداران سطح استان به صورت حضوری و مجازی (پخش زنده) برگزار گردید.در این برنامه پژوهشگر و محقق محترم معین پنبه در استان واعضای محترم هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی در خصوص ارقام،  آفات، بیماریها جدید ترین یافته های مربوط به این محصول  را در اختیار حاضرین قرار داده و تبادل نظر بین حاضرین صورت گرفت.