به منظور انتقال یافته های پژوهشی و بهبود نگرش و آگاهی کارشناسان و بهره برداران در خصوص توسعه کاشت سورگوم و ارزن در تاریخ 12 مهر ماه و با رعایت دستورالعمل های بهداشتی برنامه روز انتقال یافته های تحقیقاتی با هماهنگی مرکز تحقیقات،آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان، مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی و مدیریت زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان در محل ایستگاه تحقیقات کشاورزی محمدیه با حضور تعداد 43 نفر از کارشناسان و بهره برداران سطح استان برگزار گردید.در این برنامه معاون محترم پژوهش مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان و رئیس و پرسنل محترم بخش گیاهپزشکی آن مرکز نتایج تحقیقات و مسائل مربوط به گیاهپزشکی کشت سورگوم و ارزن را در اختیار حاضرین قرار داده و تبادل نظر بین حاضرین صورت گرفت.