به منظور توانمندسازي هيئت مديره صندوق هاي اعتبارات خرد در مباحث مالي، کارگاه آموزشي حسابداري در روز سه شنبه مورخ 1400/04/15 ساعت 8:30 صبح در سالن اجتماعات مديريت جهادکشاورزي شهرستان خوسف با حضور جمعي از مديران عامل و حسابداران صندوق هاي خرد برگزار گرديد.
در اين کارگاه، خانم علي آبادي مربي کارگاه، مطالب و سرفصل هاي حسابداري، نحوه پرداخت تسهيلات به اعضاي صندوق خرد و نحوه دريافت اقساط را براي حاضرين تبيين نموده و به سوالات اعضا در خصوص مسايل مالي و حسابداري صندوق هاي خرد با ذکر مثال پاسخ دادند.
درپايان جلسه، مسئول ترويج شهرستان ضمن قدرداني از مشارکت بالا و به موقع صندوق هاي خرد در افزايش سرمايه صندوق زنان شهرستان خوسف، خواستار ادامه مشارکت و فعاليت گسترده آنان در جهت توسعه و رونق کسب و کارهاي خانگي و اشتغال هاي خرد زنان روستايي شد.