به منظور انتقال یافته های پژوهشی و بهبود نگرش و آگاهی نسبت به ارقام عناب در تاریخ 7 شهریور ماه و با رعایت دستورالعمل های بهداشتی برنامه روز انتقال یافته های تحقیقاتی توسط مروج ارشد دو محصول زرشک و عناب کشور و عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان با حضور تعداد 32 نفر از کشاورزان پیشرو و عناب کار، مددکاران ترویجی، مروجین مسئول پهنه از شهرستان های بیرجند، سربیشه، قاینات، خوسف و زیرکوه برگزار گردید. در این برنامه که با هماهنگی مرکز تحقیقات،آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان، مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی و مدیریت باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان اجرا گردید حاضرین با ارقام مختلف عناب آشنا و تبادل نظرات و تجربیات بین آنها صورت پذیرفت.