به منظور بیان تجربیات و اقدامات شاخص و مشکلات مراکز جهاد کشاورزی به صورت مستقیم و زنده با حضور کلیه مراکز جهاد کشاورزی سطح کشور، و با همت اداره رسانه های ترویجی و با مشارکت واحد پشتیبانی و تجهیز مراکز  مدیریت هماهنگی ترویج سازمان به همراه آقای مهندس صالحی نیا رییس مرکز جهاد کشاورزی بخش ماژان و یک کارشناس و دو کشاورز پیشرو  در روز سه شنبه مورخ 1400/04/01 در محل مرکز جهاد کشاورزی ماژان –استودیو کشاورز(شبکه برکت)برگزار گردید که در این برنامه تجربیات اقدامات شاخص و مشکلات تولید از زبان کشاورزان پیشرو مطرح گردید.