درراستای اجرای طرح فرهنگ تولید و مصرف محصول گواهی شده در جامعه زنان روستاییمراسم نمونه برداری محصول 1400 شهرستان درروز سه شنبه ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ با نمونه گیری از محصول نعناع در شهر بشرویه بخش مرکزی روستای خانیکو اصفاک ادامه یافت ،این برنامه که با همراهی بهره بردار محترم خانم کبری انجیری و حضور مسئول ترویج ،مسئول بهبود تولیدات گیاهی(نماینده گروه محیط زیست و سلامت غذا) مسئول مرکز علی جمال و کارشناس کنترل کیفی شهرستان برگزار گردید نمونه برداشت بسته بندی و برای طی سایر مراحل به شرکت بازرسی ارسال گردید