برنامه روز ملی انتقال یافته های تحقیقاتی، شیوه ی کشت مستقیم(حفاظتی) پنبه در روز سه شنبه 1400/03/11ساعت 9 صبح به صورت وبینار برای کلیه بهره برداران ، کارشناسان مروج و مددکاران ترویجی در کشور و از سوی موسسه آموزش و ترویج ، دفتر ترویج ، دانش و فناوری های کشاورزی برگزار گردید. در این برنامه ملی آقای محمد تورانی بهره بردار و مجری نمونه طرح کشاورزی حفاظتی کشور از شهرستان بشرویه به بیان تجارب و اقدامات خود در زمینه اجرای کشاورزی حفاظتی در مدت زمان 15 دقیقه پرداخت.