اولین جلسه کمیته فنی انتخاب و معرفی نمونه های برتر بخش کشاورزی با هدف انتخاب، ترغیب و تشویق کشاورزان و ایجاد رقابت سالم جهت تبادل تجربیات و استفاده از روش های نوین در تولید پایدار روز یکشنبه 1400/03/02 با حضور روسای ادارات تابعه شهرستان، مسئولین مراکز جهاد کشاورزی و مسئولین واحدهای تخصصی در محل سالن جلسات مدیریت جهاد کشاورزی برگزار گردید.