برنامه روز مزرعه با هدف انتقال دانش و تجربیات درخصوص کاشت پنج رقم و لاین جو متحمل به تنش خشکی آخر فصل  در محل موتورپمپ گلستان شهرستان بشرویه در تاریخ 1400/02/28 برگزار گردید. در این برنامه که جمعی از کارشناسان مروج مسئول پهنه، مسئولین مراکز جهاد کشاورزی و مددکاران ترویجی حضور داشتند به ارائه  آخرین تجربیات و یافته های مرتبط با اجرای این طرح پرداخته شد.