مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بشرویه جهت بازدید از واحدهای کوچک تولیدی اعضای صندوق های اعتباری خرد زنان ورسیدگی به مشکلات این واحدها جهت رفع موانع موجود، در تاریخ 1400/02/27 از چند  واحد تولیدی اعم از صنایع دستی، پرورش پرندگان زینتی و تهیه و تولید انواع عرقیات و خشکبار  بازدید بعمل آورده و در نهایت قول مساعد جهت به کار بستن تمام ظرفیت ها برای حمایت از این کسب و کارها را اعلام نمودند