سرچاهی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان عنوان کرد: طرح ایجاد با غچه سلامت  با هدف ترویج تولید و مصرف محصول سالم  در جامعه زنان روستایی و عشایری و در سطح روستاهای شهرستان به اجرا درآمد . این طرح با همکاری واحد بهبود تغذیه دانشگاه علوم پزشکی و مدیریت هماهنگی ترویج در سه روستای این شهرستان به صورت پایلوت در مساحتی به وسعت 100 مترمربع و در 5 باغچه خانگی اجرا گردید و طبق برنامه عملیاتی از آغاز تا پایان اجرای این طرح  تعداد 170 نفر از زنان روستایی و عشایری این شهرستان توسط کارشناسان مدیریت از آموزش های لازم بهره مند گردیدند.