بازدید مدیر هماهنگی ترویج از مراکز جهادکشاورزی شهرستان بشرویه به همراه مدیرجهادکشاورزی شهرستان بشرویه وکارشناسان بخش های تخصصصی وستادی مورخ 1400/9/29وحضور در نمایشگاه توانمندیهای صندوق های اعتبارات خرد زنان روستایی شهرستان بشرویه با همت اداره ترویج مدیریت جهادکشاورزی شهرستان بشرویه وهلال احمر وبازدیداز مراکز جهادکشاورزی علی جمال وارسک صورت پذیرفت