پیرو هماهنگی های انجام شده توسط ادارات آموزش و ترویج و تولیدات گیاهی شهرستان برنامه روز مزرعه با موضوع آماده سازی زمین، تغذیه و کاشت غلات در تاریخ 1400/8/15 در محل مزرعه  تحقیقی ترویجی "مقایسه لاین های امید بخش جو متحمل به تنش خشکی آخرفصل" و همزمان با کاشت مزرعه برگزار گردید. در این برنامه آموزشی ترویجی که با حضور بیش از 20 نفر از جوکاران شهرستان، مسئولین مراکز و کارشناسان پهنه در محل موتورپمپ اتحاد بخش ارسک برگزار شد، حاضرین با اهداف ایجاد این مزارع ،نحوه آماده سازی زمین، ضدعفونی و کاشت غلات آشنا شدند.