صبح امروز چهارشنبه 12/08/1400 با سفر جناب آقای دکتر مرتضی عرب سلمانی معاونت مجری کشت پنبه کشور و جناب آقای مهندس خسروی کارشناس مسئول پنبه استان به شهرستان بشرویه طرح بازدید از کارخانجات پنبه پاک کنی و مزارع الگویی پنبه همزمان با برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت مزارع پنبه در زمان برداشت برای بیش از 20 نفر از پنبه کاران شهرستان برگزار گردید.هدف از این بازدید آموزشی انتقال آخرین یافته ها و تحقیقات علمی درخصوص مدیریت مزارع پنبه در زمان بردشت و تاثیر آن در افزایش کیفیت وش استحصالی می باشد .سرچاهی مدیر جهاد کشاورزی افزود از ابتدای کاشت پنبه تا زمان برداشت بیش از 300 نفر از پنبه کاران شهرستان با حضور استاتید مجرب حوزه پنبه از آموزش های مربوط به کاشت داشت و برداشت این محصول بهره برده اند .