با توجه به پتانسیل بالای شهرستان بشرویه در زمینه تولید محصول پنبه ، وجود سطح گسترده اراضی پنبه کاری و مزارع تکثیر بذری همزمان با سفر دو روزه ریاست محترم مرکز تحقیقات پنبه کشور و گروه ارزیاب این مرکز در شهرستان بشرویه برنامه آموزشی ترویجی روز مزرعه در تاریخ سه شنبه 1400/7/20 و با هدف آشنایی پنبه کاران با روش های علمی مدیریت مزرعه با تاکید بر مدیریت آبیاری و تغذیه در مراحل پایانی رشد ،با حضور بیش از 30 نفر از کارشناسان و کشاورزان شهرستان بشرویه در محل موتورپمپ الهیان(درمن)  این شهرستان برگزار گردید.و در ادامه آن  از مزارع تکثیر بذری پنبه  این شهرستان بازدید به عمل آمد