برنامه روز مزرعه پنبه در تاریخ ۲۲ شهریور ماه ۱۴۰۰ با حضور ۳۰ نفر از پنبه کاران پیشروی شهرستان با هدف آشنایی با روشهای مدیریت قبل از برداشت مزارع پنبه در محل موتور پمپ درمن(الهیان) برگزارگردید و همچنین بازدید از اراضی پنبه کاری شهرستان بشرویه با حضور کلیه کارشناسان و بهره برداران صورت گرفت.در این بازدید آقای دکتر رمضانی مقدم، نماینده موسسه تحقیقات پنبه کشور در استان خراسان رضوی بر لزوم مدیریت تغذیه و آبیاری در مراحل پایانی داشت پنبه تاکید کردند.
ضمنا در روز قبل، بازدید از اراضی زیر کشت پنبه و بررسی وضعیت تکثیر و طبقات بالای بذری ارقام پنبه با حضور شش تن از متخصصان و اعضای هیئت علمی موسسه تحقیقات پنبه کشور(آقایان؛ دکتر محمدرضا رمضانی مقدم پژوهشگر مروج ارشد ملی پنبه سازمان تحقیقات کشاورزی ،دکتر محسن فتحی دکتر تقی درویش، دکتر محمود مالی از اعضای هیئت علمی موسسه تحقیقات پنبه کشور،مهندس فرشاد حسن پور کارشناس کنترل بذر پنبه موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر ،مهندس محمدباقر طوسی مدیر کشت وصنعت انابد آستان قدس رضوی) در شهرستان بشرویه انجام شد.