پروژه ا مروجین  مسئول پهنه

شرح وظایف مروج مسئول پهنه
 شناسایی استعداد ها و ظرفیتهای موجود در توسعه کشاورزی در پهنه عملیاتی
 بررسی و شناسایی تنگناها و مشكلات موجود پهنه و ارائه طریق برای رفع آنها
 تعیین اولویتهای محصولی/موضوعی پهنه
 بررسی وضعیت موجود محصولات و موضوعات اولویت دار پهنه
 تهیه آمار و اطلاعات جامع پهنه و ورود اطلاعات در سامانه های مدنظر
 شناسایی، نیاز سنجی و اجرای برنامه های ترویجی و توانمند سازی بهره برداران
 شناسایی و تعیین نیار سنجی حماینی (نهاده ها، ماشین آلات و...) و ترویجی (آموزشی) برای توسعه کشاورزی پهنه
 اهتمام در انتقال دانش و یافته های تحقیقاتی بابهره گیری از کلیه ظرفیتهای بومی و علمی
 استفاده از ظرفیت شبكه عاملین غیر دولتی و جوامع محلی در پیشبرد اهداف مورد نظر در توسعه کشاورزی پهنه
 تدوین برنامه عملیاتی برای توسعه کشاورزی پهنه تحت پوشش به تفكیک موضوع و محصول
 اجرای منظم و هدفمند برنامه های مورد نظر برای توسعه کشاورزی پهنه
 نظارت بر حسن اجرای برنامه های محول شده
 شرکت در جلسات کارگروهها، کمیته ها و هسته های فنی تخصصی و ارتباط مستمر با محققین معین و کارشناسان موضوعی بخش های اجرایی
 عندالزوم سایر امور محوله و ....

پرژه 2 مراکز جهاد کشاورزی دهستان
شرح وظایف مراكز جهاد كشاورزي(حوزه دهستان)

1-برنامه ریزی و راهبری روند تولید محصولات مختلف کشاورزی

2- ترویج و توسعه کشت محصولات مختلف کشاورزی

3- شناسایی استعدادها و ظرفیتهای موجود در توسعه بخش کشاورزی

4- بررسی، شناسایی و ارائه طریق جهت رفع تنگناها و مشکلات موجود

5- برنامه ریزی و راهبری بخش غیر دولتی در پیاجرای طرح ها و پروژه ها

6- فراهم سازی تمهیدات لازم جهت توسعه و تقویت تشکلها

7- حمایت فنب و حرفه ای از تشکلها و بخش غیر دولتی در پیشبرد امور بخش کشاورزی

8- نظارت مستمر بر عملکرد تشکلها و بخش غیر دولتی

9- مدیریت روند راه یافته های نوین به بهره برداران

10- برنامه ریزی به منظور جلب مشارکت عمومی در راستای پیشبرد امور بخش کشاورزی

11- مدیریت بر استقرار و بهره برداری از شبکه دانش و اطلاعات بخش کشاورزی

12- ساماندهی بازارها و شبکه توزیع محلی

13- پایش مستمر و نظارت بر مالکیت و بهره برداری از عرصه های اراضی

14- بررسی صلاحیت ، جذب و ساماندهی پیمانکاران بخش خصوصی

15- پایش مستمر و نظارت بر سلامت منابع گیاهی موجود

16- پایش مستمر روند حفظ و احیا و بهره برداری از منابع پایه (آب و خاک)