1. طراحی و سازمان دهی نظام اطلاع رسانی (رسانه ای) و مدیریت دانش کشاورزی بر اساس نیاز مخاطبین، امکانات و شرایط بخش کشاورزی با همکاری واحدهای ذیربط در سازمان جهاد کشاورزی استان

2. برنامه ریزی محتوایی و فنی تولید و پخش برنامه های رادیویی و تلویزیونی کشاورزی

3. برنامه ریزی جهت انتقال یافته های تحقیقاتی و دانش بومی به بهره برداران در قالب رسانه های ترویجی

4. برنامه ریزی در جهت تهیه، تولید و بهره گیری از رسانه های آموزشی ترویجی الکترونیکی و نوشتاری در سطح استان

5. ویرایش فنی و نظارت بر تولید فیلم های مستند آموزشی و ترویجی

6. تهیه عکس های ترویجی مربوط به مدیریت هماهنگی ترویج و ادارات مربوطه، کارگاه های ترویجی، آموزش های روز مزرعه، گردهمایی ها و ...

7. مشارکت در برنامه ریزی، مدیریت در جهت انعکاس، انتشار و ارسال عملکرد مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی به سایت های مرتبط، نشریات تخصصی و خبرنامه سازمان و صدا و سیمای مرکز استان

8. مدیریت و به روز رسانی سامانه مدیریت ترویج