باعنایت به اینکه توسعه جامعه روستایی وعشایری وبخش کشاورزی همگام باکل نظام توسعه،یکی ازرویکردهای قالب وراهبردی جوامع درحال توسعه به حساب می آید وازسوی دیگرمنابع انسانی مهمترین عامل درتوسعه شناخته می شودکه براین اساس لازم است برنامه ریزی صحیح ومدونی برای ارتقاءتوانمندیهای بهره برداران بخش کشاورزی وروستایی انجام گیرد

نظربه اینکه واحدهای تولیدی بعنوان قطب تولیدوبهره برداران عامل اصلی درکمیت وکیفیت تولیدات قلمدادمی شوند. بنابراین هرگونه سرمایه گذاری درجهت بهبودوضعیت این قشر،زمینه رابرای توسعه مطلوب دربخش کشاورزی ودرنهایت کل کشورفراهم می سازد

لذاازجمله اهدافی که دراین راستااهمیت ویژه ای داردارتقاءدانش،بینش ومهارت بهره برداران درزمینه های مختلف کشاورزی است.به همین منظوروباهدف بهینه سازی امرتولیدوبهره گیری ازنتایج آخرین یافته های علمی کشاورزی وهمچنین آشنایی باشیوه های جدیدوجایگزین روشهای پربازده به جای روشهای نامناسب کم بازده  راازطریق دوره های آموزشی ترویجی ومهارتی به کشاورزان ارائه نمایدکه این دوره ها علاوه برافزایش بهره وری ،نتایجی ازقبیل بهبودشرایط تولیدکشاورزی وهمچنین ایجادفرصتهای شغلی مناسب و...رادرپی خواهدداشت