1. تهیه و تدوین گزارشات تخصصی، کارشناسی و ... حسب مورد و موضوع
  2. برنامه ریزی و نیازسنجی برای تهیه و تدوین موافقتنامه های پروژه های ترویجی از محل اعتبارات ملی و استانی
  3. همکاری و پیگیری پروژه های آموزشی ترویجی از روسای ادارات آموزش و ترویج استان و کرشناسان ستادی
  4. پیگیری ثبت پیشرفت فیزیکی
  5. جمع بندی گزارشات ارزیابی عملکرد شهرستان ها و مدیریت هماهنگی ترویج استان