1-اجرای طرح آموزش زنان روستایی و توسعه اشتغال خانگی و برنامه ریزی جهت اجرای فعالیت های آموزشی –ترویجی در راستای توسعه کشاورزی
2-اجرای پروژه های خاص از محل اعتبارات ملی
3-شناسایی و سازماندهی زنان توانمند روستایی در عرصه فعالیت های کشاورزی
4- تقویت و حمایت از تشکل های زنان روستایی در بخش کشاورزی
5-شناسایی و سازماندهی تسهیلگران زن روستایی
6 -زمینه سازی گسترش فرصت های شغلی و مشارکت اقتصادی و بهینه سازی تولید در بخش کشاورزی
7-همکاری های بین بخشی با سایر سازمان ها و نهاد های مرتبط با جامعه روستایی
8-آموزش و فرهنگ سازی در خصوص افزایش مشارکت های اجتماعی توانمند سازی زنان و دختران روستایی و خانواده