1- نیاز سنجی ، برنامه ریزی، اجرا و نظارت بر فعالیتهای ترویجی شامل آموزش های ترویجی   ،دوره های ،کارگاه ،بازدیدآموزشی ودوره های مهارتی کوتاه مدت

2-  صدور و تاييد گواهينامه هاي دوره هاي آموزش مهارتي كوتاه مدت

3-  هماهنگی و تلفیق نیاز سنجی ها  در قالب برنامه های ترویجی وانطباق آنها با سیاست ها و برنامه های وزارت  جهاد کشاورزی (اولویت ها و برنامه های ترویجی)

4-  هماهنگی برنامه های آموزشی و ترویج کلیه زیر بخش های کشاورزی

5- هماهنگی لازم با طرح و برنامه وتعیین اعتبارات و تهیه موافقتنامه ها

6-  تهیه تفاهنامه وابلاغ برنامه کار شهرستانها ی تابعه

7- نظارت بر اجرای فعالیت های ترویجی شهرستانها

8-ارزیابی عملکرد و تهیه گزارشات

9-هماهنگی ،برنامه ریزی واجرای دوره های مهارتی استانی