دستورالعمل اجرایی: در راستای شناسایی و انتخاب تولید کنند گان و پیشگامان برتر، کمیته فنی انتخاب و معرفی تولید کنند گان برتر بخش کشاورزی استان و بر اساس سیاست های اعلام شده از سوی ستاد مرکزی ،ستاد استانی و کمیته های شهرستانی و با حضور نمایندگان کلیه زیر بخشهای مرتبط با فعالیتهای نمونه ها و با محوریت ترویج در سطوح شهرستان، استان و مرکز تشکیل می شود که براساس وظایف محوله و طی برنامه منظم و از پیش تعیین شده به شناسایی، گزینش و معرفی افراد برتر هر رشته با هماهنگی زیر بخش مربوطه به سطح سازمانی بالاتر اقدام می نماید و در نهایت از بین برترینهای شهرستانی، پس از ارزیابی و نقد و بررسیهای کارشناسی، افراد برتر هر رشته در سطح استان انتخاب و طی مراسمی از ایشان تجلیل می شود.

تعداد و عناوین رشته ها:

فرم های ارزیابی مربوطه:

 

 

اجرای طرحهای تحقیقی ترویجی وهمکاری دربرگزاری هفته انتقال یافته ها

اهداف طرح:

دستورالعمل اجرایی:

تعداد و عناوین سایتها:

فرم و گزارش مربوطه:

برگزاری جشنواره،همایش ونمایشگاههای بخش کشاورزی

اهداف طرح:

دستورالعمل اجرایی:

تعداد و عناوین سایتها:

فرم و گزارش مربوطه: