نظربه توانمندسازی وارتقاآگاهی تسهیلگران زن روستایی استان ،سومین نشست بین المللی تسهیلگری سه گانه به صورت مجازی درتاریخ 1400/4/21 برگزار گردید دراین جلسه 3نفراز تسهیلگران وزنان کارافرین استان شرکت نمودند این نشست باهماهنگی دفتر توسعه فعالیتهای زنان روستایی با موسسه بین المللی سیرولی برای حضور تسهیلگران در 6استان درسال 1400 برنامه ریزی گردید است