در راستای برنامه های آموزشی و ترویجی با هدف انتقال یافته های تحقیقاتی به کشاورزان و بهره برداران و آشنایی کشاورزان با مزایای کشت های نشایی و کشت نشایی خربزه ، روز مزرعه کشت نشایی خربزه در روز دوشنبه مورخه 1400/4/21 در مزرعه آقای محمد صادق سهی واقع در موتور پمپ معصوم آباد سرایان با حضور کشاورزان پیشرو ، کارشناسان و مروجین پهنه برگزار گردید. در این برنامه آقای محمد صادق سهی کشاورز پیشرو درزمینه کشت نشایی خربزه ضمن انتقال تجربیات مزایای این کشت را کاهش 3-2مدار آبیاری، یکنواختی کشت، عدم نیاز آبی کشت نشایی در ابتدای فصل ، افزایش کیفیت و عملکرد محصول، تراکم مناسب بوته، عنوان نمودند. در این مراسم مهندس بردبار کارشناس زراعت و مهندس سعیدی رئیس اداره تولیدات گیاهی توضیحاتی را در رابطه با روند اجرای طرح ارائه و اطلاعاتی راجع به اهمیت کشت های نشایی و بخصوص کشت نشایی خربزه بیان کردند.‏ ‏