اداره رسانه های آموزشی مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی استان خراسان جنوبی در راستای اجرایی نمودن قرارداد منعقد فی ما بین سازمان جهاد کشاورزی و سازمان صدا و سیمای خراسان جنوبی اولين نشست گروه تلويزيوني سازمان جهاد کشاورزي را به منظور برنامه ریزی در خصوص چگونگی تهیه برنامه های تلویزیونی ویژه بخش کشاورزی با حضور رياست محترم سازمان جهاد کشاورزي و مديران ادارات کل تابعه سازمان جهاد کشاورزي و معاونين و مديران ستادی سازمان با آقاي هاشمي تهيه کننده برنامه هاي تلويزيوني برگزار نمود، طی این نشست مهندس هاشم ولي پور مطلق ساخت برنامه هاي تلويزيوني را فرصت مناسب جهت رفع دغدغه ها و چالش هاي موجود در بخش کشاورزي دانست و از همه مديران ادارات تابعه و معاونين خواست نگاه ويژه اي به اين برنامه ها داشته باشند.