بازدید آقای دکتر حسینی و آقای مهندس رزقی و آقای مهندس سنجری و خانم مهندس اسدپور از مزارع گندم و جو الگویی روستای گرم مورخ ۹۷/۳/۷  مرکز شوسف