کیل گیری مزرعه گندم روستای گرم مرکز شوسف توسط مهندس عرفانی ومهندس غوث نماینده استان ومهندس رزقی نماینده شهرستان وهمراهان مورخ   ۹۷/۳/۹