کلاس آموزشی مدیریت اصلاح باغات ومبارزه تلفیقی( بیولوژیکی ومکانیکی) علیه کرم گلوگاه انارروستای فتح آباد ۹۷/۳/۷