بازدید آقای دکتر حکم آبادی ازسایت الگویی پسته شهرستان فردوس - روستای چاهنو ۹۷/۳/۸