برداشت محصول جو در شهرستان بشرویه اوایل خرداد ماه 97 به روایت تصویر