طرح تسهیلگری کارآفرینی سه گانه کسب و کار ویژه کارشناسان زنان روستایی استان و 6 استان کشور درمورخ 16 و17 اسفندماه برگزارگردید دراین دوره 28 نفراز کارشناسان دفتر توسعه فعالیت های زنان روستایی وازرت جهاد کشاورزی و6 استان حضور داشته و بامفاهیم پایه تسهیلگری 3 گانه کسب و کار درروستا آشنا شدند. این دوره مجازی و با مربی گری دکتر ارنستو سیر ولی دارای دکترای توسعه پایدار برای تسهیل شرکت های محلی از دانشگاه مردوخ در سال 2004 است. ارنستو سیرولی، رئیس مؤسسه سیرولی (تسهیل کسب و کار جوامع محلی) است. او در شیوه جدید خود ارزش کسب و کار را در سرمایه انسانی می بیند. دراین روش نوآوری و کارآفرینی به عنوان کلیدی در کاهش نابرابری محسوب می شود. وی یک تسهیل کننده مهم کسب و کار است و تجربه و دانش خود را از طریق "موسسه بین المللی تسهیل کارآفرینی سیرولی" با هدف آموزش تئوری هایی که در طول زندگی و کار خود ایجاد کرده است، منتقل می کند. بیش از سیصد جامعه روستایی، در چهار قاره، قبلاً روش خود را با ایجاد حدود سی هزار فعالیت اقتصادی جدید اتخاذ كرده اند.