با عنایت به اهیمت ایجاد اشتغال پایدار برای زنان روستایی و باتوجه به اجرای طرح تلنبار دو منظوره پرورش قارچ /نوغانداری در اولین قدم پس از صحبت با خانم صادقی ،بازدید از مکان اجرای طرح صورت پذیرفت و مکان مورد نظر مناسب برای طرح تشخیص داده شد
سپس با هماهنگی با کارگاه آهنگری، ابعاد و اندازه های تلنبار سفارش داده شد و در مکان مورد نظر نصب گردید
در فاصله زمانی آماده سازی تلنبار ،خانم صادقی به کارخانه پرورش قارچ فردوس معرفی گردید تا به صورت عملی به مدت یک ماه آموزش های لازم را ببیند
در ادامه برای اجرای اصولی و موفق طرح با آقای مهندس خطیب شهردار اسلامیه فردوس ،هماهنگ شد تا برای جبران کمبود برگ مورد نیاز نوغانداری خانم صادقی ، همکاری لازم را نامبرده داشته باشد که خوشبختانه مورد موافقت قرار گرفت
لازم بذکر است در صورت اجرای طرح برای 4 نفر اشتغال ایجاد می شود.