24 مهر (15 اکتبر)؛ روز جهانی زنان روستایی
شعار" ایجادتاب آوری زنان روستایی دربرابرکووید 19 "
جایگاه مهم زنان روستایی
روز جهانی زنان روستایی یک روز قبل از روز جهانی غذا در ۱5 اکتبر تعیین شده است تا به این ترتیب بر جایگاه مهم زنان روستایی در تأمین غذای جمعیت کثیری از مردم کره زمین تأکید کند. طبق اعلام سازمان ملل، هدف از این روز پرداختن به «نقش و تأثیر زنان روستایی، خصوصاً زنان بومی، در بهبود وضع کشاورزی و توسعه روستایی، افزایش امنیت غذایی، و مبارزه با فقر روستاها» است. زنان روستايي به عنوان نيمي از جمعيت جامعه روستايي و نيروهاي مولد بخش كشاورزي سهم عمده اي در توليدات كشاورزي دارند .بر همین اساس لازم است حتی به مناسبت چنین روزهایی، به زنان روستایی بیشتر توجه شود، تا هم هر روز شاهد کاهش تعداد آنان و ترک بدون بازگشت روستا توسط دختران جوان به بهانه کار و تحصیل نباشیم
افتتاح گالری جانا محلی برای عرضه صنایع دستی زنان روستایی ، به مناسبت روز جهانی زنان روستایی
کارشناسی امورزنان روستایی وعشایری مدیریت هماهنگی ترویج واداره ترویج مدیریت جهادکشاورزی شهرستان بیرجند اقدام به افتتاح مرکز فروش وعرضه محصولات زنان روستایی عضو صندوق اعتبارات خرد در مرکز استان رانمودند دراین مراسم که باحضور مسوولین دستگاه های اجرایی ومدیرکل محترم امورزنان وخانواده استانداری،ریاست محترم سازمان،مدیرهماهنگی ترویج کشاورزی برگزارگردید، ضمن گرامیداشت این روز تلاش برای رفع بازارفروش محصولات زنان روستایی وصنایع دستی این عزیزان رمهمترین دغدغه درشرایط کنونی دانستنددرادامه نماینده محترم ولی فقیه درسازمان ،مدیرصندوق کارآفرینی امید ومعاون محترم مدیریت جهادکشاورزی شهرستان بیرجند نیز ضمن خیرمقدم به بزرگواران حاضردرجلسه تلاش برای آموزش وتوانمندسازی زنان روستایی ودرنهایت مشکل بازار فروش محصولات عنوان ومقررگردید نعاون روستایی استان غرفه ارابه همین منظور دراختیار عزیزان قراردهددراین جلسه مدیرکل محترم عشایری وکارشناسان امورزنان عشایری اداره کل وشهرستان بیرجند ،مدیرتعاون روستایی استان وکارشناس امورزنان وتشکلها،مدیرصندوق کارافرینی شهرستان بیرجند،مشاورامورزنان فرمانداری شهرستان بیرجند وکارشناسان ستادوشهرستان بیرجندازدیگر مدعوین مراسم بودند.