باعنایت به تاکید ریاست محترم سازمان وپیگیری های بعمل آمده مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی ومعاونت محترم تولیدات گیاهی، دوره آموزشی ترویجی باعنوان زنجیره تولید محصولات گلخانه ای باحضورجناب آقای مهندس بلاغی مدیرعامل محترم اتحادیه گلخانه داران کشورومعاون مدیران سازمان وحضورفعال گلخانه داران، متقاضیان گلخانه وکارشناسان  استان خراسان جنوبی درتاریخ 99/6/22بازدیدازگلخانه ها و 99/6/23 در محل سالن جلسات سازمان جهادکشاورزی برگزارگردید.