جلسه مشترک بررسی شاخص های ارزیابی مراکز جهاد کشاورزی با حضور مدیر بازرسی ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات، مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی، نماینده مدیریت حوزه ریاست سازمان و رئیس اداره تجهیز و پشتیبانی شبکه ترویج سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی روز یکشنبه سیزدهم بهمن ماه جاری در محل دفتر مدیریت محترم بازرسی ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات برگزار شد. در این جلسه شاخص های ارائه شده توسط معاونت ها و مدیریت های سازمان مورد بررسی قرار گرفت و مقرر گردید جمع بندی شاخص های مذکور در ارزیابی سال 1399 مراکز جهاد کشاورزی مورد عمل واقع گردد.