جلسه مشترک برنامه ریزی و آسیب شناسی برنامه تلویزیونی کشمو با حضورمدیرهماهنگی ترویج کشاورزی، معاون سیمای سازمان صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیر تولید، تهیه کننده برنامه کشمو و رئیس اداره رسانه های آموزشی  سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی روز یکشنبه ششم بهمن ماه جاری در محل دفتر معاونت محترم سیمای سازمان صدا و سیمای خراسان جنوبی برگزار شد.  در این جلسه که با هدف برنامه ریزی در خصوص قرارداد جدید فیمابین سازمان جهاد کشاورزی و سازمان صدا و سیما برگزار شده بود موانع و مشکلات قرارداد قبلی بررسی و راهکارهایی جهت تسهیل امور مربوط به سری جدید برنامه تلویزیونی کشمو ارائه گردید. در پایان سرکار خانم مهندس شیبانی مدیر هماهنگی ترویج استان با اهدا لوح تقدیر ریاست سازمان جهاد کشاورزی به معاون سیما و مدیر تولید سیما و تهیه کننده برنامه تلویزیونی کشمو از زحمات آنان تقدیر و تشکر نمود.